banner

Smid schilders & adviesbureau,
meer dan alleen een verfje!!

Algemene Voorwaarden


1. Algemeen / Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van Smid Schilders &
Adviesbureau te Krabbendijke. en op alle met Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke aangegane
overeenkomsten.


Onder Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de
site verstaan de firma, gevestigd en kantoorhoudende te Krabbendijke, Nederland.


Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot
tijd te wijzigen of aan te vullen.


Door het gebruik van de internetsite van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke en/of het plaatsen
van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten
zoals die staan vermeld op de internetsite.


Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van
toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en
deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende
Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van
kracht blijven.


Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing
tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is ingestemd.


Onder "Klant" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke in een contractuele relatie van welke
aard dan ook staat of komt te staan.


Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering
van een overeenkomst met Klant.


Onder bestelling(en) wordt verstaan de overeenkomst voor producten en diensten welke geleverd en of
uitgevoerd worden. Onder aanbieding wordt verstaan al dan niet schriftelijk een prijsafspraak/offerte.

 


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of
prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Klant tot het doen van een
aanbod. Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij
dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een
aanbod door de potentiële Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een
overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.


2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Smid Schilders &

Adviesbureau te Krabbendijke. heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te
leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.


2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per post, fax,
e-mail of anders is verzonden naar het door Klant opgegeven correspondentieadres.


2.4 Klant en Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te
maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening
doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische
bestanden van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij
als een vermoeden van bewijs.


2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et
cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo
nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke garandeert
echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in
overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.


3. Prijzen


3.1 Alle prijzen op de site van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke, zijn uitgedrukt in Euro's, in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief
andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product
betrekking hebbende informatie.


3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de
eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.


3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
specifieke aanbieding.


3.3 De Klant is de prijs verschuldigd die Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke in haar bevestiging
conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in
de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door
Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke worden gecorrigeerd.


3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.
Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode
en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk met de Klant gecommuniceerd.


4. Betaling


4.1 Bij overeenkomst kan op de volgende manieren worden betaald:


1. Automatische incasso

2. Contant

3. Overboeking via bank-/of girorekening

Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt.

4.2 In het geval door Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke een betalingstermijn is afgesproken
geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.


4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door Klant is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot
aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand,
waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.


4.3 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Smid
Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)
verplichtingen heeft moeten maken.


4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment
waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en
kosten daaronder begrepen.

 

 


5. Levering en leveringstijd


5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. Levertijden gelden slechts als indicatie en
geldt nimmer als fatale termijn. Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke kan nadere informatie
omtrent levertijden vermelden op de aanbieding/offerte of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven
wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden
gemeld.


5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Klant.


5.4 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke zorgt voor bezorging per post of verzending op enige
andere wijze ter keuze van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke, voor rekening van de klant.
Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te
leveren producten is ontvangen door Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke. Het eigendom gaat
over bij aflevering.


5.5 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De
extra kosten van de nalevering worden door de Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke gedragen.


5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingsrecht


6.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden
doch uiterlijk binnen 2 dagen na bezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 2 dagen nadat de
gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Klant krijgt, naar keuze, gewoon zijn geld terug of
een tegoed bon.

6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.


6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het
afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst
door de klant.


6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Smid Schilders & Adviesbureau te
Krabbendijke ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het
afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.


7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat
Klant al hetgeen Klant ter zake van enige overeenkomst met Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke
is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van
eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten
werkzaamheden.


7.2 De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen,
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid


8.1 Voor door met Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke geleverde producten geldt uitsluitend de
garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. met Smid Schilders
& Adviesbureau te Krabbendijke vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket
functie. Voor diensten geldt garantie zoals vermeld in de offerte.


8.2 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor
schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die
op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Smid Schilders & Adviesbureau te
Krabbendijke is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of
omzetderving.


8.3 Indien Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke, om welke reden dan ook, gehouden is enige
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Smid Schilders
& Adviesbureau te Krabbendijke is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of
personenschade.


8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke
komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen,
niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of
kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke,
behoudens opzet of grove schuld.


8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Smid Schilders &
Adviesbureau te Krabbendijke ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als
normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:


1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die
niet met toestemming van Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke of de fabrikant zijn

verricht;

2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig
gebruik;

4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud of onjuiste
toepassing.


8.7 De Klant is gehouden Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke te vrijwaren voor enige aanspraak
die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Smid Schilders & Adviesbureau te
Krabbendijke mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende
schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.


8.8 Het is mogelijk dat Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke op haar internetsite links opneemt
naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke
links zijn louter informatief. Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Smid Schilders &
Adviesbureau te Krabbendijke ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


9. Overmacht


9.1 In geval van overmacht is Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur
van de overmacht.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de
internetsite.

 


10. Intellectuele eigendom


10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite
berusten bij Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.


10.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van
de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging,
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smid Schilders & Adviesbureau te
Krabbendijke, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in
relatie tot het product zelf.


11. Persoonsgegevens

11.1 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. 11.2 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke neemt
daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van
nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke
daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Smid Schilders & Adviesbureau te
Krabbendijke of de klant. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn
gelegen in Middelburg. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist
naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd
aanwijst.


13. Diversen


13.1 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke is gevestigd te (4413 AX) Krabbendijke
Wilhelminastraat 53 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 22064161. Het BTW-
identificatienummer is NL1438.19.112.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of
deze voorwaarden te zenden aan Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke , Wilhelminastraat 53,
4413 AX, Krabbendijke of naar het volgende e-mail adres: smidschilders@zeelandnet.nl zoals ook staat
aangegeven op de internetsite.


13.2 Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails
gedurende de bereikbaarheidstijden van de voor Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke in dienst
zijnde personeel te beantwoorden.


14. Nederlandse tekst prevaleert


14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.


AV Smid Schilders & Adviesbureau te Krabbendijke, 07-05-2007

  

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. SMID SCHILDERS & ADVIESBUREAU geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met SMID SCHILDERS & ADVIESBUREAU. 

SMID SCHILDERS & ADVIESBUREAU
Wilhelminastraat 53
4413 AX Krabbendijke

Tel.: 0113-501977
Mobiel: 06-22611006
Omroep Zeeland: Laatste nieuws
  • Winkels in Goes mogen voortaan op zondag open


  • Uitslagen amateurvoetbal donderdag 19 april


  • Watersnoodverhalen maken indruk op een dak


  • College Vlissingen krijgt vijf partijen


  • Nieuwehovendijk Nieuwvliet: asfalteren en verbreden, ondanks bezwaren omwonenden